Obnova luk a sadů

Revitalizace jižních teras hradištního návrší je zatím největším ochranářským projektem našeho pozemkového spolku.

Jak je patrné z leteckých snímků, ještě v první polovině 20. století byl tento prostor porostlý pouze vysokokmennými ovocnými stromy. Později však terasy vlivem absence hospodaření zarostly hustými křovinami s převahou svídy krvavé. Vzhledem k poloze teras na hranici Přírodního parku Džbán, kde obvykle takovéto jižně orientované výslunné stráně s opukovým podložím vynikají zajímavou květenou, bylo možné předpokládat, že i zde původně rostla ochranářsky hodnotná vegetace. Některé z dnes již vzácných druhů se mohly i po desítkách let zachovat v semenné bance, případně živořit ve zbývajících rozvolněnějších partiích.

Historická ortofotomapa 50 léta
Creative Commons BY 4.0
Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a © GEODIS Brno, spol. s r.o. 2010 Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009.

Proto se členové ČSOP Kladensko rozhodli si tuto zajímavou lokalitu od města Libušín pronajmout a louky a sad zde obnovit. Od roku 2019 tak částečně vlastními silami a částečně ve spolupráci s pořadateli Libušínské bitvy postupně odstraňujeme náletové křoviny, zatím na terasách ve spodní části svahu. Ponecháváme zde původní ovocné stromy, případně zajišťujeme jejich mrtvá torza, aby mohla sloužit jako prostředí pro vývoj a úkryt různým organismům. Vedle konzervace historie ale myslíme i na budoucnost, proto vysazujeme nové vysokokmenné stromky starých ovocných odrůd. Obnova trávníků a sadu byla v roce 2022 realizována ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP.

Důkazem, že má tato lokalita skutečný potenciál, byl nález několika chráněných a zajímavých druhů rostlin hned v první sezóně po vyčištění dvou spodních teras. Nejvzácnější z nich je kriticky ohrožený čistec německý (Stachys germanica) z čeledi hluchavkovité. Vzhledem atraktivnější je silně ohrožená orchidej, statný vstavač nachový (Orchis purpurea). Kromě něj se na lokalitě zatím objevily ještě další dva druhy orchudejí, a to okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a bradáček vejčitý (Listera ovata). Razantní zásah v podobě vytrhání křovin  bagrem a urovnání povrchu bránami ocenily vzácnější druhy polních plevelů jako drchnička modrá (Anagallis foemina), silenka noční (Silene noctiflora) nebo blín černý (Hyoscyamus niger). Jeden zákonem chráněný druh ale najdeme i mezi zdejšími keři a proto záměrně unikl našim pilám. Jedná se o dřín jarní (Cornus mas), který se díky temně červeným peckovicím, dozrávajícím ve vrcholném létě, dá vlastně také počítat mezi ovocné dřeviny. V celém svahu roste více než 150 jedinců.